ઓટીઝમ ન્યુ જર્સી ઓટીઝમ સમુદાયને અસર કરતા કાયદાને ટ્રેક કરવાનું ચાલુ રાખશે અને અમારા સભ્યોને કોઈપણ વિકાસની જાણ કરવાનું ચાલુ રાખશે. અમારી સમીક્ષા કરો અગ્રતા કાયદો અમારા કાયદા પૃષ્ઠની મુલાકાત લઈને.

જો તમને અગાઉના અથવા વર્તમાન કાયદા વિશે પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને અમારા પબ્લિક પોલિસી ડિરેક્ટર, એરિક એબરમેન, MSEd.નો અહીં સંપર્ક કરો. eeberman@autismnj.org.

ન્યુ જર્સીનું 2022-2023 વિધાનસભા સત્ર 11 જાન્યુઆરી, 2022 ના રોજ શરૂ થયું હતું. નીચેનો કાયદો તાજેતરમાં ઘડવામાં આવ્યો હતો.