અમારી પબ્લિક પોલિસી ટીમ ઓટીઝમ સમુદાયને અસર કરતા બાકી કાયદાની સમીક્ષા કરે છે, જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે કાયદાકીય પ્રાયોજકો માટે સમર્થન અને ભલામણો પ્રદાન કરે છે. જો તમને કોઈ ચોક્કસ બિલ અથવા કાયદા વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને સંપર્ક કરો publicpolicy@autismnj.org.


ન્યુ જર્સીનું 2022-23નું વિધાનસભા સત્ર 11 જાન્યુઆરી, 2022 ના રોજ શરૂ થયું હતું. અમારી ટીમ દ્વારા નીચેના બિલોને ટ્રૅક કરવામાં આવી રહ્યાં છે.

તાજેતરમાં ઘડવામાં આવેલ કાયદો

મુખ્ય સમિતિઓ

ઓટીઝમ સમુદાયને અસર કરતા કાયદાઓ સામાન્ય રીતે નીચેની સમિતિઓમાં પ્રથમ સાંભળવામાં આવે છે. સંપૂર્ણ સેનેટ અને જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા મતદાન પહેલાં કાયદાને "સમિતિમાંથી બહાર" મત આપવો આવશ્યક છે. રાજ્યપાલની સહી પછી કાયદો પસાર કરવા અને તેને કાયદામાં ઘડવાનું અંતિમ પગલું છે.

મુખ્ય સેનેટ સમિતિઓ

 • શિક્ષણ

 • આરોગ્ય

 • માનવ સેવાઓ

 • વરિષ્ઠ નાગરિકો

મુખ્ય વિધાનસભા સમિતિઓ

 • બજેટ

 • શિક્ષણ

 • નાણાકીય સંસ્થાઓ અને વીમો

 • આરોગ્ય અને વરિષ્ઠ સેવાઓ

 • હાઉસિંગ અને કોમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ

 • માનવ સેવાઓ

 • સ્ત્રીઓ અને બાળકો